Svenska staten har länge haft monopol på att anordna spel om pengar. En ny spelreglering står nu för dörren efter påtryckningar och tuff kritik mot monopolet. Spelmonopolet.se ger dig heltäckande information om det svenska spelmonopolet – då, nu och i framtiden!

Innehåll 

1. Svenska spelmonopolet
2. Nuvarande spelreglering
2.1 Vem ger tillstånd till olika lotterier?
3. Aktörerna på den svenska spelmarknaden
3.1 AB Svenska Spel
3.2 AB Trav och Galopp
3.3 Folkrörelser
3.4 Privata spelanordnare
4. Problem med och kritik till den nuvarande lotterilagen
5. Den nya svenska spelmarknaden
6. Utgångspunkter för och syftet med en ny spelreglering
7. Marknadsuppdelningen
8. Diskussion och frågor angående den föreslagna spelregleringen
9. Referenser

Svenska spelmonopolet

Svenska Spel i Visby

I Sverige har staten ofta haft en stark ställning som aktör på olika marknader med monopol och spelmarknaden är inget undantag. Ett monopol definieras av att en ensam aktör har ensamrätt att utöva viss verksamhet utan konkurrens av andra. Flera avregleringar av statens monopol har skett de senaste decennierna inom bland annat apoteksverksamhet, postväsendet, järnvägstrafiken och kontrollbesiktning av motorfordon.

Det svenska spelmonopolet har en lång historia och tog sin början år 1934 i och med att AB Tipstjänst bildades. Att staten skulle ha ensamrätt på att arrangera tips i Sverige var ett verktyg för att komma till bukt med en utbredd marknad för illegal vadhållning, ofta förekommande vid olika sport- och idrottsevenemang, varför staten beslutade att spelandet måste kunna bedrivas inom en mer kontrollerad och trygg regi.1 Vidare skäl för att kontrollera spelmarknaden var att säkra och öka statens inkomster.2

Lotteri- och spelmarknaden har i takt med åren som gått vuxit sig större vilket gav upphov till att en särskild tillsynsmyndighet inrättades som ett kontrollerande organ över spelmarknaden. Denna myndighet, vid namn Lotterinämnden, inrättades först på prov år 1974 men blev en permanent nämnd år 1983. Lotterinämnden kom sedan att bli Lotteriinspektionen år 1995 i samband med att dåvarande lotterilag omprövades.3 Lotteriinspektionens uppdrag fokuserar huvudsakligen på tre områden. Myndigheten skall bevaka konsumenternas intressen och minimera riskerna på ett socialt plan, verka för en trygg och sund spelmarknad samt motverka marknaden för illegalt spel.4 Myndighetens verksamhet leds av dess styrelse som regeringen har i uppgift att utse.

Det statliga spelbolaget Svenska Spel bildades år 1997 efter att bolagen AB Tipstjänst och Penninglotteriet AB, som båda ägdes av staten, slogs samman.

Att arrangera spel om pengar inom Sveriges gränser kräver tillstånd. Det finns en mängd olika spel om pengar och alla spel som beror på slumpen faller inom kategorin lotterier enligt Lotteriinspektionen. Här ingår spel som skraplotter, tippa på fotboll eller trav eller gå på kasino. Även spel på nätcasino omfattas. För att anordna spel om pengar måste en spelarrangör erhålla tillstånd som utfärdas av Lotteriinspektionen. Dock finns det vissa spelarrangörer som får tillstånd direkt från regeringen. Det gäller Svenska Spel-koncernen men även ATG och Riksgäldens premieobligationer.5

Nuvarande spelreglering

Det är främst tre lagar som reglerar hur den svenska spelmarknaden ser ut: Lotterilagen (1994:1000), kasinolagen (1999:355) och lagen om anordnande av visst automatspel (1982:636).6 Lotterilagen som gäller idag är en förbudslagstiftning vilket bygger på principen att allt spel som faller under kategorin lotterier kräver tillstånd och skall stå under offentlig kontroll.7 Även om det finns enstaka undantag så är huvudregeln att det endast är staten och ideella föreningar vars verksamhet är till nytta för allmänheten som kan bli beviljade tillstånd samt att föreningen har behov av lotteriinkomster. I praktiken innebär detta att det i princip endast är tre aktörer som kan få tillstånd att anordna spelverksamhet inom Sveriges gränser. Förutom staten och ideella föreningar (folkrörelser) ingår även hästsporten inom denna skara av aktörer.

Lotterilagen definierar ett lotteri som en verksamhet där deltagare har möjlighet att vinna något till ett högre värde än vad varje enskild deltagare kan få, oavsett om insats har lagts eller inte. Lotterilagen tillämpas på lotterier som riktas till allmänheten men även på spel som riktas till andra kretsar om de anses vara i förvärvssyfte, dvs. inbringa inkomster.8

Syftet med regleringen av den svenska spelmarknaden är att förhindra illegala spelaktörer och motverka kriminalitet, begränsa för individen negativa sociala och ekonomiska konsekvenser, fungera som ett skyddsnät för konsumenter samt kontrollera överskottet.

Vem ger tillstånd till olika lotterier?

Enligt lotterilagen finns fyra tillståndsmyndigheter. De är regeringen, Lotteriinspektionen, länsstyrelserna och kommunerna. Regeringen ansvarar för tillståndet till ATG och Svenska Spel. Lotteriinspektionen ger tillstånd till spelarrangörer som vill verka i mer än ett län men även till varje plats där Svenska Spel önskar placera sina spelautomater (värdeautomater). Länsstyrelsen ger tillstånd till spelarrangörer som anordnar regionala lotterier, dvs. lotterier i mer än en kommun inom ett län. Är det lotter som skall säljas inom en kommun är det den aktuella kommunen som står som tillståndsmyndighet.9

Tillsynsmyndighet blir i regel samma myndighet som gett tillstånd med undantag för tillstånden som regeringen ger ut. Där ansvarar Lotteriinspektionen för tillsynen och står även som central tillsynsmyndighet över lotterilagen. Myndigheterna skall bevaka konsumenternas intressen och minimera riskerna på ett socialt plan, verka för en trygg och sund spelmarknad samt motverka marknaden för illegalt spel. Att utan tillstånd från myndighet anordna lotteri är kriminaliserat. Det gäller även lotterier som riktar sig till den svenska marknaden men som anordnas utanför landets gränser.

Aktörerna på den svenska spelmarknaden

Idag finns det fem huvudsakliga spelarrangörer som under lång tid varit marknadsdominerande och som tillsammans svarar för 94 % av den svenska spelmarknaden. De är AB Svenska Spel, Casino Cosmopol AB, ATG, Svenska Postkodföreningen och Folkspel.10

AB Svenska Spel

Det statliga spelbolaget AB Svenska Spel är den största aktören på marknaden och bildades år 1997 efter att bolagen AB Tipstjänst och Penninglotteriet AB, som båda ägdes av staten, slogs samman. Verksamheten är, efter tillstånd från regeringen, att anordna vadhållning och lotterier om pengar. Några av de mest kända produkterna som Svenska Spel tillhandahåller är Måltipset, Lotto med Joker, Keno och Triss-lotten.

År 1999 tog Riksdagen beslut om en kasinolag varpå den svenska regeringen gav i uppdrag till Svenska Spel att upprätta internationella kasinon. Detta görs via Casino Cosmopol AB vilket är ett helägt dotterbolag till det statliga spelbolaget. Kasinolagen gav tillstånd till att kasinospel får anordnas i Sverige fr.o.m. den 1 juli 1999 och tillståndet har begränsats till högst sex kasinon. Hittills har fyra internationella kasinon inom Sveriges gränser öppnat varav det första slog upp sina portar i Sundsvall i mitten av år 2001 följt av etableringar i Malmö (2001), Göteborg (2002) och Stockholm (2003).

Svenska Spels värdeautomatspel, som i folkmun oftare kallas spelautomat eller Vegas-maskin, anordnas under produktnamnet Vegas. Dessa automater får efter tillstånd finnas i samband med hotell- eller restaurangverksamhet eller i bingohallar.

AB Trav och Galopp

Efter Svenska Spel är ATG den största aktören på marknaden och har tillstånd samt ensamrätt att anordna vadhållning på hästtävlingar. Spelbolaget bildades 1974 och ägs av Svensk Travsport och Svensk Galopp. Staten är inte till någon del ägare av spelbolaget men det är staten som tillsätter över hälften av styrelseledamöterna och även posten som styrelseordförande. ATG är statskontrollerat genom ett avtal mellan staten och ägarna vilket är en förutsättning för speltillstånd.11 Spel på hästar är ett så kallat poolspel vilket innebär att en del av intäkterna är öronmärkta att gå till hästsporten.

Folkrörelser

Förutom ovan nämnda spelbolag får även ideella föreningar bedriva spelverksamhet. Denna typ av lotterier som arrangeras av ideella föreningar benämns ibland som folkrörelsens lotterier. Lotterilagen pekar på att föreningen måste bedrivs ideellt som en förutsättning och där överskottet går till densamma. Vidare skall det i föreningens stadgar framgå att syftet med verksamheten är att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet samt att det krävs lotteriinkomster för att bedriva sin verksamhet.

Folkrörelserna har tilldelats ensamrätt på bingospel enligt lotterilagens definition även om föreningarna även får bedriva andra former av lotterier.12 Svenska Postkodlotteriet är den enskilt största aktören som faller inom kategorin folkrörelser. De bedriver något som kallas rikslotteri. Det innebär att lotteriet anordnas i mer än ett län. Folkspel är en annan stor ideell förening som anordnar spel på riksnivå. De erbjuder spel på både bingo och lotterier. Bland Folkspels mest kända produkter återfinns Bingolotto som har funnits sedan 1989. Skraplotten Sverigelotten tillhör också Folkspel.

Privata spelanordnare

Trots det statliga monopolet på den svenska spelmarknaden lämnar lotterilagen ett visst utrymme, om än starkt begränsat, till kommersiella aktörer. Det handlar då om vad som benämns som restaurangkasinona. Restaurangkasinon är ett undantag från huvudregeln att det inte får förekomma privata vinstintressen men skall ses som ett komplement av förströelsekaraktär till annan verksamhet.13 Tillstånd måste ha lämnats till spelanordnaren från Lotteriinspektionen och insatser liksom vinster är kraftigt begränsade enligt regelverk. I dagsläget finns ett femtiotal företag som har tillstånd att anordna kasinospel.14

Problem med och kritik till den nuvarande lotterilagen

Lotterilagen som gäller idag är från 1994 men har till stora delar sina rötter i 1939 års lotteriförordning. Teknikens utveckling och Internets utbredning, framför allt sedan slutet av 1990-talet, har gjort att dagens lagstiftning känns förlegad. Spelandet på lotterier och vadhållning har gått från att främst vara en fysisk verksamhet till en digital. Internets tillgänglighet har även inneburit att den svenska spelmarknaden har blivit svårare att skydda även med statligt monopol och har gått från något som skulle hållas inom riket till gränsöverskridande. Den offentliga tillsynen från myndigheter gällande nätbaserat spelande är i princip obefintligt.

Enligt den nuvarande lagstiftningen har staten fortfarande ensamrätt på att anordna vadhållning på spel, ställa ut spelautomater och kasinoverksamhet, med undantag för vad som gäller för restaurangkasino där endast låga insatser och vinster får förekomma. Statens monopol omfattar även allt kasinospel på nätet vilket innebär att det inte finns någon aktör som har fått tillstånd att bedriva kasinoverksamhet på nätet i Sverige.

Svensk lag är däremot underordnad EU-fördragets grundläggande principer. Även om det ännu inte råder någon harmonisering inom EU angående spel på nätet har EU-domstolen med rättspraxis meddelat att spel om pengar skall ses som en tjänst. Detta har tvingat svenska staten att delvis backa från sitt spelmonopol då principen om fri rörlighet för varor och tjänster gäller inom EU.

Statens position på den reglerade svenska spelmarknaden har med tiden försvagats och är inte lika stark som den var för bara två decennier sedan. Regeringen gav Svenska Spel klartecken att börja erbjuda speltjänster på nätet redan 1998 och året efter blev det verklighet då Stryktipset, Lotto och Keno blev tillgängligt på spelbolagets hemsida.15 Det är även tiden runt millennieskiftet som många andra spelaktörer ser möjligheter med Internets och teknikens utveckling. Idag finns möjligheter att ständigt vara uppkopplad med datorer och laptops, smarta mobiltelefoner och surfplattor. Konkurrensen från gränsöverskridande aktörer på den svenska spelmarknaden är nästintill möjlig att skydda med dagens lagstiftning. Utlandsbaserade spelbolag har successivt tagit större marknadsandelar och står idag för ca 23 procent av den totala svenska spelmarknaden trots att de enligt svensk lag saknar tillstånd och av den onlinebaserade spelmarknaden står de för runt 55 procent.16 Utlandsbaserade aktörers ställningstagande på den svenska spelmarknaden visar en för de positiv trend och väntas enligt prognos ha en tillväxt med 1-2 procentenheter bara under 2017.

Den nya svenska spelmarknaden

Enligt nuvarande svensk lagstiftning är det i princip endast tre aktörer som får bedriva spelverksamhet på marknaden i Sverige. De är Svenska Spel, ATG och det ideella föreningslivet. Men verkligheten idag ser annorlunda ut. Teknikens utveckling och Internets utbredning tillsammans med EU-förordningens principer har gjort det möjligt för utlandsbaserade spelbolag att med tiden erövra betydande marknadsandelar inom olika områden av den svenska spelmarknaden.

Den 24 september 2015 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå en ny spelreglering, som bygger på ett licenssystem.17 Alla aktörer som önskar verka på den svenska spelmarknaden måste ansluta sig till licenssystemet och följa dess regelverk och de aktörer som inte ansluter sig till nämnt licenssystem skall stängas ute.

Den 31 mars 2017 överlämnade utsedd utredare inom statens offentliga utredningar ett föreslagit spelregelverk till regeringen.

Utgångspunkter för och syftet med en ny spelreglering

Den nuvarande spelregleringen har spelet ut sin roll i dagens moderna IT-samhälle. Den nya föreslagna regleringen som skall bygga på ett licenssystem skall delvis öppna upp för fri konkurrens inom en viss marknadsuppdelning. Utredningens förhoppning är att de idag utlandsbaserade spelbolagen som bedriver spel online skall ansluta sig till detta licenssystem.

Det föreslagna licenssystemet är tänkt skall ersätta dagens tillstånd för att bedriva spelverksamhet. Licenssystemet syftar till att styra anslutna aktörer efter ett gemensamt regelverk. Idag finns ingen offentligt kontroll av utlandsbaserade spelbolags verksamhet som riktar sig till den svenska spelmarknaden. Ett av licenssystemets huvudsakliga syften är bland annat att säkra konsumentskyddet, se till att spel är säkra och pålitliga, och minimera riskerna för spelmissbruk.

De utlandsbaserade spelbolagen verkar idag skattefritt i Sverige varför införandet av spellicenser även skall se till att skatteintäkter säkras. Den föreslagna bolagsskatten för de nuvarande oreglerade onlinebaserade bolagen ligger på 18 procent.18

De aktörer som inte har licens skall riskera att lagföras och utsättas för sanktioner. Här föreslås höga straffsatser och även betalningsförmedlingsförbud som konsekvenser för de aktörer som inte ansluter sig till licenssystemet men till trots vänder sig till den svenska spelmarknaden. Att blockera IP-adresser föreslås inte ingå i den nya regleringen men det kan bli aktuellt att internetleverantörer måste varna spelare för olagliga eller olicensierade spelsidor på uppmaning av ansvarig tillsynsmyndighet.

Marknadsuppdelningen

Enligt gällande lagstiftning och marknadsreglering är det idag Svenska Spel, ATG och det ideella föreningslivet som kan få tillstånd att anordna spelverksamhet. Därmed är det dessa aktörer som utgör den reglerade marknadsdelen.

En väsentlig förändring som den föreslagna spelregleringen tar upp till diskussion är att dela upp den svenska spelmarknaden i en del som är öppen för fri konkurrens och en del där staten fortsatt kommer ha exklusiva rättigheter. Enligt den föreslagna spelregleringen kommer marknaden fördelas mellan onlinespelsföretag, Svenska Spel och ATG.

Istället för att ansöka om tillstånd för att verka på marknaden bör deltagande aktörer ansluta sig till ett licenssystem. Den del av den svenska spelmarknaden som föreslås bli konkurrensutsatt kommer i stort all onlinebaserat spel ingå såsom kasinospel, poker, bingo och vadhållning (betting). Även viss landbaserad spelverksamhet bör enligt förslaget ingå inom denna marknadsdel som vadhållning på sport och hästtävlingar.19 ATG kommer därmed fråntas ensamrätt att anordna vadhållning på hästar och skall på samma sätt ansluta sig till ett licenssystem som andra aktörer.

Den del av spelmarknaden som föreslås fortsatt vara reglerad med Svenska Spel som ensam rättsinnehavare kommer omfatta landbaserade kasinon under regi av Casino Cosmopol. Även fysiska spelautomater, värdeautomater, skall också tillhöra statens exklusiva rättigheter.

Vad gäller det allmännyttiga föreningslivet föreslås att ideella föreningar fortsatt skall kunna bedriva spelverksamheter som tidigare utan större förändringar. Den största skillnaden är att det kommer krävas licens för lotteri- och bingoverksamhet istället för tillstånd.

Diskussion och frågor angående den föreslagna spelregleringen

Nya regler för att skapa en modern spelmarknad har varit ett hett debattämne under lång tid men är inte unikt för frågan om statens ställning på den svenska spelmarknaden. Exempelvis gjordes ett flertal utredningar rörande frågan om att införa och legalisera internationella kasinon i Sverige under flera decennier innan kasinolagen trädde i kraft.

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för branschföreningen för onlinespel, ställer sig kritisk till den nya föreslagna spelregleringen då han anser att många centrala frågor har missats. Han pekar i en debattartikel presenterad i Svenska Dagbladet på framför allt tre risker eller problemområden som bör uppmärksammas.

För det första vill han lyfta att det kan uppstå problem med bolag som verkar på flera marknader med olika förutsättningar men har gemensam ägare. Utredningen som presenterat den nya spelregleringen menar att intäkter från den konkurrensfria delen av marknaden inte ska finansiera Svenska Spels verksamhet på den konkurrensutsatta men vilket i praktiken kan innebära problematik att kontrollera. Andra EU-länder som omreglerat nationella spelmarknader har fått hård kritik från konkurrensmyndigheter för att frågor kring sådana korssubventioneringar inte utretts ordentligt och att det finns oklarheter.20

För det andra vill Hoffstedt belysa att det inte bara är intäkter som kan användas till fördel för statens bolag med den föreslagna marknadsuppdelningen utan även betydande resurser som kunddatabaser. Även här finns exempel på andra EU-länder där statens bolag missbrukat sin ställning.21

Som ett tredje problem vill Hoffstedt i sin artikel varna för att värdet på statens ägande i Svenska Spel på sikt kan försvagas vilket skulle innebära en konsekvens för svenska skattebetalare.22 Detta skulle kunna vara en följd av oklarheter i frågor och regelverk som tagits upp ovan vilket riskerar att underminera trovärdigheten för en uppdelad spelmarknad som utredningen föreslagit.

Även fast spelutredningens förslag skulle innebära en rejäl uppluckring av det svenska spelmonopolet mot dagens reglering uppger spelbolagsgiganter som Unibet och Betsson, som båda har sina huvudkontor på Malta, att det inte är tillräckligt för att överväga en flytt till Sverige.23 Utländska bolag på Malta erbjuds en bolagsskatt på mellan 0-5 procent vilket står som stark kontrast mot den svenska bolagsskatten även om den skulle sänkas till 18 procent enligt spelutredningens förslag. De båda börsnoterade spelbolagen menar också att de är verksamma på många fler viktiga och attraktiva marknader än bara den svenska. Samtidigt ställer både Unibet och Betsson sig avvaktande till licenssystemet då de förutom vill veta vilken skattesats som kommer gälla även vill försäkra sig om att staten inte påverkar prissättning eller produktutbud.24

Andra orosmoln med utredningens förslag på ny spelreglering är i vilken omfattning licensieringssystemet medför ökade administrativa kostnader. Detta är något som spelutredningen tar upp till diskussion då det kan finnas risker med ökad byråkrati och ökad administrativ arbetsbörda vilket skulle kunna påverka den svenska spelmarknadens attraktionskraft negativt och bli ointressant för både inhemska och gränsöverskridande aktörer, inte minst de för större onlinespelbolagen.

Datainspektionen, en tillsynsmyndighet vars uppgift är att säkra den enskilda individens integritetsrättigheter i samhället, publicerade under andra halvan av juni månad i år ett 14 sidor långt dokument med kritik och invändningar till den föreslagna omregleringen av den svenska spelmarknaden.

Kritiken riktar sig i huvudsak på avsaknaden av analys och konsekvensutredning av hur enskilda individers integritet skulle påverkas enligt spelutrednings presenterade förslag. Datainspektionens generaldirektör, Kristina Svahn Starrsjö, anser att de förslag spelutredningen har kommit med inte tar hänsyn till frågor som rör insamlandet av personuppgifter eller hur dessa skall hanteras. Av denna anledning kan det finnas skäl att anse att förslagen inte är förenliga med de krav som följer Europaparlamentets dataskyddsförordning eller svensk grundlag.25

Datainspektionen menar att behovet av en integritetsanalys konsekvensbedömning är av väsentlig betydelse då myndigheter och företag ständigt samlar in information om individer vilket gör att människors integritetsområde krymper i samband med denna, ofta omfattande, insamling.

Insamlingen av personlig information är nödvändig utifrån flera aspekter. Dels syftar den till att värna om personer som ligger inom farozonen till spelmissbruk men även till att förhindra och förebygga spelfusk, försök till penningtvätt och andra illegala aktiviteter.

Spelutredningens förslag till ny reglering innebär en gedigen behandling av personuppgifter, inte bara hos utsedd övervakande myndighet, utan även hos spelföretagen och eventuellt också spelombud. Registrering av spelare och spelarkonton kommer ske liksom kartläggning av spelbeteende samt på sina ställen kameraövervakning, då främst på landbaserade kasinon. Datainspektionen vill uppmärksamma att eftersom spelintresset hos den svenska befolkningen är stort kommer en stor del av befolkningen att hamna i diverse register. Dessa registreringar kommer inte bara omfatta identitetsuppgifter utan även annan individuell information som inte sällan kan vara av känslig karaktär. Här menar Datainspektionen att det är anmärkningsvärt att spelutredningens förslag inte beskriver vilka personuppgifter som kommer att registreras och inte heller hur dessa uppgifter får hanteras, lagras, skyddas osv.26

Datainspektionen vill också uppmärksamma i sitt dokument att det finns risker med att inte vara tillräckligt tydlig med hur behandlingen av personuppgifter skall regleras i lag och förordning. Ju mindre som regleras desto större ansvar måste Spelmyndigheten och de olika aktörerna på spelmarknaden ta för att kontrollera att kraven på den personliga integriteten följs. Att sedan Spelmyndigheten skulle ha ansvar för att meddela föreskrifter gällande behandling av personuppgifter på spelmarknaden anser Datainspektionen skulle vara ett ansvar som ligger utanför myndighetens kompetensområde.27

Som respons på spelutredningens förslag om att Spelmyndigheten skulle axla i stort sett allt tillsynsansvar över spellag och föreskrifter anser Datainspektionen att det måste göras tydlig att sådant ansvar inte får läggas på Spelmyndigheten. Sådan tillsyn är det endast Datainspektionen som har rätt att utöva, i egenskap som nationell tillsynsmyndighet enligt dataskyddsförordningen.28

Referenser

Noter

1. https://om.svenskaspel.se/var-historia/
2. https://www.lotteriinspektionen.se/om-oss/fran-lotterinamnd-till-lotteriinspektion/
3. https://www.lotteriinspektionen.se/om-oss/fran-lotterinamnd-till-lotteriinspektion/
4. https://www.lotteriinspektionen.se/om-oss/
5. https://www.lotteriinspektionen.se/tillstand-och-spelformer/
6. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/spel/lagar-och-policy/
7. En omreglerad spelmarknad, del 1 av 2, kapitel 1-21, SOU 2017:30
8. https://www.lotteriinspektionen.se/globalassets/dokument/informationsdokument/skillnaden-mellan-lotteri-och-tavling.pdf
9. https://www.lotteriinspektionen.se/tillstand-och-spelformer/lotterier/
10. En omreglerad spelmarknad, del 1 av 2, kapitel 1-21, SOU 2017:30
11. En omreglerad spelmarknad, del 1 av 2, kapitel 1-21, SOU 2017:30
12. En omreglerad spelmarknad, del 1 av 2, kapitel 1-21, SOU 2017:30
13. En omreglerad spelmarknad, del 1 av 2, kapitel 1-21, SOU 2017:30
14. https://www.lotteriinspektionen.se/tillstand-och-spelformer/kasino/restaurangkasino/
15. https://om.svenskaspel.se/var-historia/
16. En omreglerad spelmarknad, del 1 av 2, kapitel 1-21, SOU 2017:30
17. En omreglerad spelmarknad, del 1 av 2, kapitel 1-21, SOU 2017:30
18. En omreglerad spelmarknad, del 1 av 2, kapitel 1-21, SOU 2017:30
19. En omreglerad spelmarknad, del 1 av 2, kapitel 1-21, SOU 2017:30
20. https://www.svd.se/baddat-for-problem-med-otydlig-spelutredning
21. https://www.svd.se/baddat-for-problem-med-otydlig-spelutredning
22. https://www.svd.se/baddat-for-problem-med-otydlig-spelutredning
23. http://www.di.se/nyheter/svenska-speljattar-vi-flyttar-inte-hem/
24. http://www.di.se/nyheter/svenska-speljattar-vi-flyttar-inte-hem/
25. http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2017/kritik-mot-forslag-till-ny-spelreglering/
26. http://www.datainspektionen.se/Documents/remissvar/2017-06-21-yttrande-spelreglering.pdf
27. http://www.datainspektionen.se/Documents/remissvar/2017-06-21-yttrande-spelreglering.pdf
28. http://www.datainspektionen.se/Documents/remissvar/2017-06-21-yttrande-spelreglering.pdf