Spelmonopolet.se ger dig heltäckande information om det gamla svenska spelmonopolet från förr och effekterna av spelregleringen som gäller sedan 1: a januari 2019.

Svenska staten hade länge monopol på att anordna spel om pengar. En ny spelreglering trädde i kraft vid årskiftet 2018/19 efter påtryckningar och tuff kritik mot monopolet. Spelmonopolet.se tar upp frågan om spelregleringen verkligen skapat en reglerad spelmarknad eller om spelmonopolet i praktiken fortfarande lever. Det går nämligen att föra en övertygande argumentation att spelbolagen som helt eller delvis ägs av svenska staten, fortfarande åtnjuter konkurrensfördelar. Nedan följer en studie över hur spelmarknaden sett ut och hur den ser ut idag följt av en diskussion om spelregleringen uppnått det som var den ursprungliga ambitionen.

Innehåll 

1. Svenska spelmonopolet
2. Den gamla spelregleringen
2.1 Tillståndsmyndigheterna
3. Aktörerna med erforderliga tillstånd innan 2019
3.1 AB Svenska Spel
3.2 AB Trav och Galopp
3.3 Folkrörelser
3.4 Privata spelanordnare
4. Problem med och kritik till den nuvarande lotterilagen
5. Den svenska spelmarknaden innan 2019 i praktiken
6. Utgångspunkter för och syftet med en ny spelreglering
7. Marknadsuppdelningen innan 2019
8. Diskussion och frågor innan den föreslagna spelregleringen trädde i kraft
9. Referenser

Svenska spelmonopolet

Svenska Spel i Visby

I Sverige har staten ofta haft en stark ställning som aktör på olika marknader med monopol och spelmarknaden är inget undantag. Ett monopol definieras av att en ensam aktör har ensamrätt att utöva viss verksamhet utan konkurrens av andra. Flera avregleringar av statens monopol har skett de senaste decennierna inom bland annat apoteksverksamhet, postväsendet, järnvägstrafiken och kontrollbesiktning av motorfordon.

Det svenska spelmonopolet har en lång historia och tog sin början år 1934 i och med att AB Tipstjänst bildades. Att staten skulle ha ensamrätt på att arrangera tips i Sverige var ett verktyg för att komma till bukt med en utbredd marknad för illegal vadhållning, ofta förekommande vid olika sport- och idrottsevenemang, varför staten beslutade att spelandet måste kunna bedrivas inom en mer kontrollerad och trygg regi.1 Vidare skäl för att kontrollera spelmarknaden var att säkra och öka statens inkomster.2

Lotteri- och spelmarknaden har i takt med åren som gått vuxit sig större vilket gav upphov till att en särskild tillsynsmyndighet inrättades som ett kontrollerande organ över spelmarknaden. Denna myndighet, vid namn Lotterinämnden, inrättades först på prov år 1974 men blev en permanent nämnd år 1983. Lotterinämnden kom sedan att bli Lotteriinspektionen år 1995 i samband med att dåvarande lotterilag omprövades.3 Lotteriinspektionens uppdrag fokuserar huvudsakligen på tre områden. Myndigheten skall bevaka konsumenternas intressen och minimera riskerna på ett socialt plan, verka för en trygg och sund spelmarknad samt motverka marknaden för illegalt spel.4 Myndighetens verksamhet leds av dess styrelse som regeringen har i uppgift att utse.

Det statliga spelbolaget Svenska Spel bildades år 1997 efter att bolagen AB Tipstjänst och Penninglotteriet AB, som båda ägdes av staten, slogs samman.

Att arrangera spel om pengar inom Sveriges gränser krävde tillstånd från dåvarande Lotteriinspektionen. Det fanns en mängd olika spel om pengar och alla spel som beror på slumpen ansågs falla inom kategorin lotterier enligt Lotteriinspektionen. Här ingick spel som skraplotter, tippa på fotboll eller trav eller gå på kasino. Även spel på nätcasino omfattades. För att anordna spel om pengar var en spelarrangör tvungen att erhålla tillstånd utfärdat av Lotteriinspektionen. Dock fanns det vissa spelarrangörer som fick tillstånd direkt från regeringen. Det gällde Svenska Spel-koncernen men även ATG och Riksgäldens premieobligationer.5

Den gamla spelregleringen

Det var främst tre lagar som reglerade den svenska spelmarknaden: Lotterilagen (1994:1000), kasinolagen (1999:355) och lagen om anordnande av visst automatspel (1982:636).6 Lotterilagen som gällde var en förbudslagstiftning som byggde på principen att allt spel som föll under kategorin lotterier krävde tillstånd och var tvunget att stå under offentlig kontroll.7 Även om det fanns enstaka undantag så var huvudregeln att endast staten och ideella föreningar vars verksamhet som ansågs vara ”till nytta för allmänheten” eller föreningar i behov av lotteriinkomster, kunde bli beviljade tillstånd. I praktiken innebar detta att det i praktiken endast var tre aktörer som kunde få tillstånd att anordna spelverksamhet inom Sveriges gränser. Förutom staten och ideella föreningar (folkrörelser) ingick även hästsporten inom denna skara av aktörer.

Lotterilagen definierade ett lotteri som en verksamhet där deltagare har möjlighet att vinna något till ett högre värde än vad varje enskild deltagare kan få, oavsett om insats lagts eller ej. Lotterilagen tillämpades på lotterier som riktats till allmänheten, men även på spel som riktades till andra kretsar ifall de ansågs vara i förvärvssyfte, dvs. inbringa inkomster.8

Syftet med att ha en kontrollerad spelmarknad har i alla tider varit att förhindra illegala spelaktörer och motverka kriminalitet, begränsa för individen negativa sociala och ekonomiska konsekvenser, fungera som ett skyddsnät för konsumenter samt kontrollera överskottet.

Tillståndsmyndigheterna

Enligt lotterilagen fanns fyra tillståndsmyndigheter: regeringen, Lotteriinspektionen, länsstyrelserna och kommunerna. Regeringen ansvarade för tillståndet till ATG och Svenska Spel. Lotteriinspektionen gav tillstånd till spelarrangörer som ville verka i mer än ett län men även till varje plats där Svenska Spel önskade placera sina spelautomater (värdeautomater). Länsstyrelsen gav tillstånd till spelarrangörer som anordnade regionala lotterier, dvs. lotterier i mer än en kommun inom ett län. Ifall det var lotter som skulle säljas inom en kommun var det den aktuella kommunen som stod som tillståndsmyndighet.9

Tillsynsmyndighet blev i regel samma myndighet som gett tillstånd, med undantag för tillstånden som regeringen gett ut. Där ansvarade Lotteriinspektionen för tillsynen och stod även som central tillsynsmyndighet över lotterilagen. Myndigheterna skulle bevaka konsumenternas intressen och minimera riskerna på ett socialt plan, verka för en trygg och sund spelmarknad samt motverka marknaden för illegalt spel. Att utan tillstånd från myndighet anordna lotteri var kriminaliserat. Det gällde även lotterier som riktade sig till den svenska marknaden anordnat utanför landets gränser.

Aktörerna med erforderliga tillstånd innan 2019

Fem spelarrangörer svarade tillsammans för 94 % av den svenska spelmarknaden innan år 2019. Det var AB Svenska Spel, Casino Cosmopol AB, ATG, Svenska Postkodföreningen och Folkspel.10

AB Svenska Spel

Det statliga spelbolaget AB Svenska Spel bildades år 1997 efter att bolagen AB Tipstjänst och Penninglotteriet AB, som båda ägdes av staten, slogs samman. Verksamheten innan 2019, efter tillstånd från regeringen, var att anordna vadhållning och lotterier om pengar. Några av de mest kända produkterna från Svenska Spel inkluderar Måltipset, Lotto med Joker, Keno och Triss-lotten.

År 1999 tog Riksdagen beslut om en kasinolag varpå den svenska regeringen gav i uppdrag till Svenska Spel att upprätta internationella kasinon. Detta görs via Casino Cosmopol AB vilket är ett helägt dotterbolag till det statliga spelbolaget. Kasinolagen gav tillstånd till att kasinospel får anordnas i Sverige fr.o.m. den 1 juli 1999 och tillståndet har begränsats till högst sex kasinon. Hittills har fyra internationella kasinon inom Sveriges gränser öppnat varav det första slog upp sina portar i Sundsvall i mitten av år 2001 följt av etableringar i Malmö (2001), Göteborg (2002) och Stockholm (2003).

Svenska Spels värdeautomatspel, som i folkmun oftare kallas spelautomat eller Vegas-maskin, anordnas under produktnamnet Vegas. Dessa automater fick efter tillstånd finnas i samband med hotell- eller restaurangverksamhet eller i bingohallar.

Hästtävlingar via AB Trav och Galopp

Efter Svenska Spel var ATG den största aktören på marknaden och hade tillstånd samt ensamrätt att anordna vadhållning på hästtävlingar. Spelbolaget bildades 1974 och ägs av Svensk Travsport och Svensk Galopp. Staten är inte till någon del ägare av spelbolaget men det är staten som tillsätter över hälften av styrelseledamöterna och även posten som styrelseordförande. ATG är statskontrollerat genom ett avtal mellan staten och ägarna vilket är en förutsättning för speltillstånd.11 Spel på hästar är ett så kallat poolspel vilket innebär att en del av intäkterna är öronmärkta att gå till hästsporten.

Folkrörelser

Förutom ovan nämnda spelbolag fick även ideella föreningar bedriva spelverksamhet. Denna typ av lotterier arrangeras av ideella föreningar och benämns ibland som folkrörelsens lotterier. Lotterilagen pekade på att föreningen skulle bedrivas ideellt där överskottet går till densamma. Vidare skulle det i föreningens stadgar framgå att syftet med verksamheten skulle vara att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet samt att det krävdes lotteriinkomster för att bedriva verksamheten.

Folkrörelserna tilldelades ensamrätt på bingospel enligt lotterilagens definition, även om föreningarna även fick bedriva andra former av lotterier.12 Svenska Postkodlotteriet var (och är) den enskilt största aktören inom kategorin folkrörelser. Postkodlotteriet är något som kallas för ett rikslotteri. Det innebär att lotteriet anordnas i mer än ett län. Folkspel är en annan stor ideell förening som fått tillstånd att anordna spel på riksnivå och erbjuda spel på både bingo och lotterier. Bland Folkspels mest kända produkter återfinns Bingolotto som har funnits sedan 1989. Skraplotten Sverigelotten tillhör också Folkspel.

Privata spelanordnare

Trots det statliga monopolet på den svenska spelmarknaden lämnade lotterilagen ett visst utrymme, om än starkt begränsat, till kommersiella aktörer. Det handlade då om vad som benämns som restaurangkasinon. Restaurangkasinon var ett undantag från huvudregeln att det inte får förekomma privata vinstintressen men skall ses som ett komplement av förströelsekaraktär till annan verksamhet.13 Tillstånd skulle ha utfärdats och lämnats till spelanordnaren från Lotteriinspektionen och insatser liksom vinster var kraftigt begränsade enligt regelverket. Ett femtiotal företag hade tillstånd att anordna kasinospel av den här typen innan år 2019.14

Problem med och kritik till lotterilagen

Lotterilagen som gällde från 1994-2018 hade till stora delar sina rötter i 1939 års lotteriförordning. Teknikens utveckling och Internets utbredning, framför allt sedan slutet av 1990-talet, gjord lagstiftningen förlegad. Spelandet på lotterier och vadhållning gick från att främst vara en fysisk verksamhet till en digital. Internets tillgänglighet innebar att den svenska spelmarknaden blev svårare att skydda även med statligt monopol och gick från något som skulle hållas inom riket till gränsöverskridande. Den offentliga tillsynen från myndigheter gällande nätbaserat spelande var i princip obefintlig.

Enligt lagstiftningen som gällde hade staten fortfarande ensamrätt på att anordna vadhållning på spel, ställa ut spelautomater och kasinoverksamhet, med undantag för vad som gällde för restaurangkasino där endast låga insatser och vinster fick förekomma. Statens monopol omfattade även allt kasinospel på nätet vilket innebar att det inte fanns någon aktör som fått tillstånd att bedriva kasinoverksamhet på nätet i Sverige.

Svensk lag är underordnad EU-fördragets grundläggande principer. Även om det ännu inte råder någon harmonisering inom EU angående spel på nätet har EU-domstolen med rättspraxis meddelat att spel om pengar skall ses som en tjänst. Detta tvingade svenska staten att delvis backa från sitt spelmonopol då principen om fri rörlighet för varor och tjänster gäller inom EU.

Statens position på den reglerade svenska spelmarknaden började med tiden försvagats och var knappast lika stark som den var för bara två decennier sedan. Regeringen gav Svenska Spel klartecken att börja erbjuda speltjänster på nätet redan 1998 och året efter blev det verklighet då Stryktipset, Lotto och Keno blev tillgängligt på spelbolagets hemsida.15 Det är även tiden runt millennieskiftet som många andra spelaktörer ser möjligheter med Internets och teknikens utveckling. Idag finns möjligheter att ständigt vara uppkopplad med datorer och laptops, smarta mobiltelefoner och surfplattor. Konkurrensen från gränsöverskridande aktörer på den svenska spelmarknaden blev nästintill möjlig att skydda med dagens lagstiftning. Utlandsbaserade spelbolag tog successivt  större marknadsandelar och stod lite innan spelregleringen för ca 23 procent av den totala svenska spelmarknaden, trots att de vid tillfället enligt svensk lag saknade tillstånd. Av den onlinebaserade spelmarknaden stod de för runt 55 procent.16 Utlandsbaserade aktörers ställningstagande på den svenska spelmarknaden visade en för de positiv trend och väntades enligt prognos ha en tillväxt med 1-2 procentenheter bara under 2017.

Den svenska spelmarknaden innan 2019 i praktiken

Enligt svensk lagstiftning var det innan 2019 i princip endast tre aktörer som fick bedriva spelverksamhet på marknaden i Sverige. Det var Svenska Spel, ATG och det ideella föreningslivet. Men verkligheten såg helt annorlunda ut. Teknikens utveckling och Internets utbredning tillsammans med EU-förordningens principer gjorde det möjligt för utlandsbaserade spelbolag att med tiden erövra betydande marknadsandelar inom olika områden av den svenska spelmarknaden.

Den 24 september 2015 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå en ny spelreglering, byggt på ett licenssystem.17 Idén var att alla aktörer som önskar verka på den svenska spelmarknaden, måste ansluta sig till licenssystemet och följa dess regelverk. De aktörer som inte ansluter sig till nämnt licenssystem skulle stängas ute.

Den 31 mars 2017 överlämnade utsedd utredare inom statens offentliga utredningar ett föreslagit spelregelverk till regeringen.

Utgångspunkter för och syftet med en ny spelreglering

Den gamla spelregleringen hade spelet ut sin roll i dagens moderna IT-samhälle. Den nya föreslagna regleringen som skulle bygga på ett licenssystem och delvis öppna upp för fri konkurrens inom en viss marknadsuppdelning. Utredningens förhoppning var att de utlandsbaserade spelbolagen som bedrivit spel online skulle ansluta sig till detta licenssystem.

Det föreslagna licenssystemet var tänkt att ersätta dåtidens tillstånd för att bedriva spelverksamhet. Licenssystemet syftade till att styra anslutna aktörer efter ett gemensamt regelverk. Det fanns vid tidpunkten ingen offentligt kontroll av utlandsbaserade spelbolags verksamhet som riktade sig till den svenska spelmarknaden. Ett av licenssystemets huvudsakliga syften var bland annat att säkra konsumentskyddet, se till att spel är säkra och pålitliga, och minimera riskerna för spelmissbruk.

De utlandsbaserade spelbolagen verkade skattefritt i Sverige varför införandet av spellicenser även skulle se till att skatteintäkter säkras. Den föreslagna bolagsskatten för de nuvarande oreglerade onlinebaserade bolagen var på 18 procent.18

De aktörer som inte beviljats licens skulle lagföras och utsättas för sanktioner ifall de fortsatte hålla öppet för den svenska marknaden. Här föreslogs höga straffsatser och även betalningsförmedlingsförbud som konsekvenser. Att blockera IP-adresser diskuterades med föreslogs inte att ingå i den nya regleringen. Det fanns öppningar att det kunde bli aktuellt att internetleverantörer skulle tvingas att varna spelare för olagliga eller olicensierade spelsidor på uppmaning av ansvarig tillsynsmyndighet.

Marknadsuppdelningen innan 2019

Enligt den gamla lagstiftningen och marknadsregleringen var det Svenska Spel, ATG och det ideella föreningslivet som kunde få tillstånd att anordna spelverksamhet. Därmed var det dessa aktörer som utgjorde den reglerade marknadsdelen.

En väsentlig förändring som den föreslagna spelregleringen tog upp till diskussion var att dela upp den svenska spelmarknaden i en del som är öppen för fri konkurrens och en del där staten fortsatt skulle ha exklusiva rättigheter. Enligt den föreslagna spelregleringen skulle marknaden fördelas mellan onlinespelsföretag, Svenska Spel och ATG.

Istället för att ansöka om tillstånd för att verka på marknaden var tanken att deltagande aktörer skulle ansluta sig till ett licenssystem. I den del av den svenska spelmarknaden som föreslogs bli konkurrensutsatt skulle i stort all onlinebaserat spel ingå såsom kasinospel, poker, bingo och vadhållning (betting). Även viss landbaserad spelverksamhet skulle enligt förslaget ingå inom denna marknadsdel som vadhållning på sport och hästtävlingar.19 ATG skulle därmed fråntas ensamrätt att anordna vadhållning på hästar och på samma sätt ansluta sig till ett licenssystem som andra aktörer.

Den del av spelmarknaden som föreslogs att fortsatt vara reglerad med Svenska Spel som ensam rättsinnehavare kommer omfatta landbaserade kasinon under regi av Casino Cosmopol. Även fysiska spelautomater, värdeautomater, skulle också tillhöra statens exklusiva rättigheter.

Vad gäller det allmännyttiga föreningslivet föreslogs att ideella föreningar fortsatt skulle kunna bedriva spelverksamheter som tidigare utan större förändringar. Den största skillnaden var att det skulle krävas licens för lotteri- och bingoverksamhet istället för tillstånd.

Diskussion och frågor innan den föreslagna spelregleringen trädde i kraft

Nya regler för att skapa en modern spelmarknad har varit ett hett debattämne under lång tid men är inte unikt för frågan om statens ställning på den svenska spelmarknaden. Exempelvis gjordes ett flertal utredningar rörande frågan om att införa och legalisera internationella kasinon i Sverige under flera decennier innan kasinolagen trädde i kraft.

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för branschföreningen för onlinespel, ställde sig kritisk till den nya föreslagna spelregleringen då han ansåg att många centrala frågor har missats. Han pekade i en debattartikel presenterad i Svenska Dagbladet på framför allt tre risker eller problemområden som bör uppmärksammas.

För det första ville han lyfta att det kan uppstå problem med bolag som verkar på flera marknader med olika förutsättningar men har gemensam ägare. Utredningen som presenterade den nya spelregleringen menade att intäkter från den konkurrensfria delen av marknaden inte skulle finansiera Svenska Spels verksamhet på den konkurrensutsatta, något som i praktiken skulle bli problematiskt att kontrollera. Andra EU-länder som omreglerat nationella spelmarknader har fått hård kritik från konkurrensmyndigheter för att frågor kring sådana korssubventioneringar inte utretts ordentligt och att det funnits oklarheter.20

För det andra ville Hoffstedt belysa att det inte bara är intäkter som kan användas till fördel för statens bolag med den föreslagna marknadsuppdelningen utan även betydande resurser som kunddatabaser. Även här finns exempel på andra EU-länder där statens bolag missbrukat sin ställning.21

Som ett tredje problem ville Hoffstedt i sin artikel varna för att värdet på statens ägande i Svenska Spel på sikt kan försvagas vilket skulle innebära en konsekvens för svenska skattebetalare.22 Detta skulle kunna vara en följd av oklarheter i frågor och regelverk som tagits upp ovan vilket riskerar att underminera trovärdigheten för en uppdelad spelmarknad som utredningen föreslagit.

Även fast spelutredningens förslag skulle innebära en rejäl uppluckring av det svenska spelmonopolet mot dagens reglering uppger spelbolagsgiganter som Unibet och Betsson, som båda har sina huvudkontor på Malta, att det inte är tillräckligt för att överväga en flytt till Sverige.23 Utländska bolag på Malta erbjuds en bolagsskatt på mellan 0-5 procent vilket står som stark kontrast mot den svenska bolagsskatten även om den skulle sänkas till 18 procent enligt spelutredningens förslag. De båda börsnoterade spelbolagen menade också att de är verksamma på många fler viktiga och attraktiva marknader än bara den svenska. Samtidigt ställde både Unibet och Betsson sig avvaktande till licenssystemet då de förutom att de ville veta vilken skattesats som skulle gälla även vill försäkra sig om att staten inte påverkar prissättning eller produktutbud.24

Andra orosmoln med utredningens förslag på ny spelreglering var i vilken omfattning licensieringssystemet skulle medföra administrativa kostnader. Detta är något som spelutredningen tog upp till diskussion då det kan finnas risker med ökad byråkrati och ökad administrativ arbetsbörda vilket skulle kunna påverka den svenska spelmarknadens attraktionskraft negativt och bli ointressant för både inhemska och gränsöverskridande aktörer, inte minst för de större onlinespelbolagen.

Datainspektionen, en tillsynsmyndighet vars uppgift är att säkra den enskilda individens integritetsrättigheter i samhället, publicerade ett 14 sidor långt dokument med kritik och invändningar till den föreslagna omregleringen av den svenska spelmarknaden.

Kritiken riktade sig i huvudsak på avsaknaden av analys och konsekvensutredning av hur enskilda individers integritet skulle påverkas enligt spelutrednings presenterade förslag. Datainspektionens generaldirektör, Kristina Svahn Starrsjö, ansåg att de förslag spelutredningen hade kommit med inte tog hänsyn till frågor som rörde insamlandet av personuppgifter eller hur dessa skulle hanteras. Av denna anledning fanns det skäl att anse att förslagen inte var förenliga med de krav som följer Europaparlamentets dataskyddsförordning eller svensk grundlag.25

Datainspektionen menade att behovet av en integritetsanalys konsekvensbedömning är av väsentlig betydelse då myndigheter och företag ständigt samlar in information om individer vilket gör att människors integritetsområde krymper i samband med denna, ofta omfattande, insamling.

Insamlingen av personlig information är nödvändig utifrån flera aspekter. Dels syftar den till att värna om personer som ligger inom farozonen till spelmissbruk men även till att förhindra och förebygga spelfusk, försök till penningtvätt och andra illegala aktiviteter.

Spelutredningens förslag till ny reglering innebar en gedigen behandling av personuppgifter, inte bara hos utsedd övervakande myndighet, utan även hos spelföretagen och eventuellt också spelombud. Registrering av spelare och spelarkonton skulle ske liksom kartläggning av spelbeteende samt på sina ställen kameraövervakning, då främst på landbaserade kasinon. Datainspektionen ville uppmärksamma att eftersom spelintresset hos den svenska befolkningen är stort kommer en stor del av befolkningen att hamna i diverse register. Dessa registreringar kommer inte bara omfatta identitetsuppgifter utan även annan individuell information som inte sällan kan vara av känslig karaktär. Här menade Datainspektionen att det är anmärkningsvärt att spelutredningens förslag inte beskre vilka personuppgifter som skulle komma att registreras och inte heller hur dessa uppgifter fick hanteras, lagras, skyddas osv.26

Datainspektionen ville också uppmärksamma i sitt dokument att det finns risker med att det inte vara tillräckligt tydligt med hur behandlingen av personuppgifter reglerades i lag och förordning. Ju mindre som regleras desto större ansvar måste Spelmyndigheten och de olika aktörerna på spelmarknaden ta för att kontrollera att kraven på den personliga integriteten följs. Att sedan Spelmyndigheten skulle ha ansvar för att meddela föreskrifter gällande behandling av personuppgifter på spelmarknaden anser Datainspektionen skulle vara ett ansvar som ligger utanför myndighetens kompetensområde.27

Som respons på spelutredningens förslag om att Spelmyndigheten skulle axla i stort sett allt tillsynsansvar över spellag och föreskrifter ansåg Datainspektionen att det måste göras tydligt att sådant ansvar inte får läggas på Spelmyndigheten. Sådan tillsyn är det endast Datainspektionen som har rätt att utöva, i egenskap som nationell tillsynsmyndighet enligt dataskyddsförordningen.28

Referenser

Noter

1. https://om.svenskaspel.se/var-historia/
2. https://www.lotteriinspektionen.se/om-oss/fran-lotterinamnd-till-lotteriinspektion/
3. https://www.lotteriinspektionen.se/om-oss/fran-lotterinamnd-till-lotteriinspektion/
4. https://www.lotteriinspektionen.se/om-oss/
5. https://www.lotteriinspektionen.se/tillstand-och-spelformer/
6. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/spel/lagar-och-policy/
7. En omreglerad spelmarknad, del 1 av 2, kapitel 1-21, SOU 2017:30
8. https://www.lotteriinspektionen.se/globalassets/dokument/informationsdokument/skillnaden-mellan-lotteri-och-tavling.pdf
9. https://www.lotteriinspektionen.se/tillstand-och-spelformer/lotterier/
10. En omreglerad spelmarknad, del 1 av 2, kapitel 1-21, SOU 2017:30
11. En omreglerad spelmarknad, del 1 av 2, kapitel 1-21, SOU 2017:30
12. En omreglerad spelmarknad, del 1 av 2, kapitel 1-21, SOU 2017:30
13. En omreglerad spelmarknad, del 1 av 2, kapitel 1-21, SOU 2017:30
14. https://www.lotteriinspektionen.se/tillstand-och-spelformer/kasino/restaurangkasino/
15. https://om.svenskaspel.se/var-historia/
16. En omreglerad spelmarknad, del 1 av 2, kapitel 1-21, SOU 2017:30
17. En omreglerad spelmarknad, del 1 av 2, kapitel 1-21, SOU 2017:30
18. En omreglerad spelmarknad, del 1 av 2, kapitel 1-21, SOU 2017:30
19. En omreglerad spelmarknad, del 1 av 2, kapitel 1-21, SOU 2017:30
20. https://www.svd.se/baddat-for-problem-med-otydlig-spelutredning
21. https://www.svd.se/baddat-for-problem-med-otydlig-spelutredning
22. https://www.svd.se/baddat-for-problem-med-otydlig-spelutredning
23. http://www.di.se/nyheter/svenska-speljattar-vi-flyttar-inte-hem/
24. http://www.di.se/nyheter/svenska-speljattar-vi-flyttar-inte-hem/
25. http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2017/kritik-mot-forslag-till-ny-spelreglering/
26. http://www.datainspektionen.se/Documents/remissvar/2017-06-21-yttrande-spelreglering.pdf
27. http://www.datainspektionen.se/Documents/remissvar/2017-06-21-yttrande-spelreglering.pdf
28. http://www.datainspektionen.se/Documents/remissvar/2017-06-21-yttrande-spelreglering.pdf